Cees Boonzaaijer B.V. Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van iedere offerte en overeenkomst alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij Cees Boonzaaijer B.V., verder te noemen: “opdrachtnemer”, optreedt als leverancier of dienstverlener jegens een opdrachtgever.

2. Aanbiedingen

 1. Alle door of namens opdrachtnemer gedane mondeling of schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk een offerte is gedaan met een in die offerte concreet genoemde acceptatietermijn.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Een door opdrachtnemer gemaakte schatting van de met een overeenkomst gepaard gaande kosten is steeds vrijblijvend en bindt opdrachtnemer niet.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor meerwerk dat niet meer bedraagt dan 10% van het offertebedrag, behoeft opdrachtnemer geen toestemming van opdrachtgever te ontvangen.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen of (loon)kosten van onderaannemers van opdrachtnemer of van de grondstoffen of materialen stijgen, is opdrachtnemer gerechtigd deze aan opdrachtgever door te belasten. Indien de prijsstijging resulteert in een verhoging van 10% of meer van het totale offertebedrag, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling daarvan te ontbinden. Daarbij dient opdrachtgever al hetgeen alsdan reeds is verricht of geleverd aan opdrachtnemer te voldoen.

4. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt eerst bindend voor opdrachtnemer nadat de offerte van opdrachtnemer door de opdrachtgever is geaccepteerd dan wel opdrachtnemer een geplaatste opdracht heeft bevestigd.
 2. Afspraken, toezeggingen of overeenkomsten met (ondergeschikte) leden van het personeel van opdrachtnemer of onderaannemers van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, voor zover dit door opdrachtnemer niet schriftelijk is bevestigd.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke offerte of overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij opdrachtgever extra in rekening gebracht. Wijzigingen die zijn aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat door de verandering de overeengekomen levertijd door opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever onder zijn verantwoordelijkheid derden als onderaannemer in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd geoffreerde producten te vervangen door soortgelijke indien deze niet of niet-tijdig leverbaar zijn.

5. Aflevering en leveringstermijnen

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
 2. De opdrachtgever dient de zaken terstond na aankomst daarvan op de plaats van uitvoering van de opdracht in ontvangst te nemen. Het risico van verlies, diefstal of waardevermindering gaat op opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
 3. Opgegeven (leverings)termijnen gelden bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 4. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de zaken weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door opdrachtnemer aangeschafte dan wel geleverde zaken inclusief de inmiddels gemaakte kosten over te nemen. Voorts zal de opdrachtgever wegens schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen totaalprijs, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige nakoming van de overeenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

6. Oplevering

 1. De opdracht wordt geacht te zijn voltooid op het tijdstip waarop opdrachtnemer dit aan de opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling te kennen heeft gegeven.
 2. Indien een bepaalde datum van oplevering of voltooiing van de opdracht is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt die niet voor rekening van opdrachtnemer komt.

7. Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfs­bezetting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in het computernetwerk, niet tijdige aanlevering door toeleveranciers, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Indien door overmacht de levering of voltooiing van de opdracht meer dan 14 dagen vertraagd wordt, zijn zowel opdrachtnemer als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden. In dat geval heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen. Voor het geval dat opdrachtnemer het eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

9. Reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de zaken c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond op de hoogte te stellen.
 2. Eventuele reclames terzake van gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering schriftelijk te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt ieder recht op reclame.
 3. In geval de reclames ontvangen facturen betreffen, dienen deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. De opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van voornoemde termijn akkoord te zijn gegaan met de aan opdrachtgever toegezonden facturen.
 4. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
 5. Geringe afwijkingen (in elk geval tot 15%) in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, afmeting enz., geven geen reden tot afkeuring. Uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van zaken is de gangbare handelskwaliteit.
 6. Geleverde materialen, planten, e.d. worden niet door opdrachtnemer teruggenomen, tenzij daar toestemming voor is verleend.

10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen.
 3. Indien niet tijdig is betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1% per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle gerekend.
 4. In geval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in de prestatie.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (2) de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan opdrachtnemer toegerekend kan worden en (3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 3. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is altijd beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert. Indien het geval niet onder de verzekering valt c.q. de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal € 5.000,-.

12. Garantie

 1. Voor verkochte en geleverde zaken met een fabrieks- respectievelijk leveranciersgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen wordt voor geleverde zaken en diensten door opdrachtnemer geen afzonderlijke garantie gegeven.
 3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde diensten, mits gebruik of bediening plaats heeft gevonden conform de aan de opdrachtgever verstrekte instructies of conform deugdelijke gebruik en onderhoud.

13. In geval van verhuur

 1. Het huurobject is vanaf het moment van overdracht voor risico van huurder.
 2. Het huurobject dient direct bij ontvangst door huurder te worden gecontroleerd.
 3. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen. Huurder dient dagelijks het oliepijl, de koelvloeistof en de smeerpunten na te zien.
 4. Bij verhuur gaat opdrachtnemer (verhuurder) er van uit dat de huurder bekend is met de gebruiksvoorschriften van het huurobject.

14. Overige

 1. Bij tuin- en grondwerken dient opdrachtgever de opdrachtnemer vooraf van informatie te voorzien over eventuele ondergrondse kabels en leidingen.
 2. Indien door opdrachtnemer personeel ter beschikking van opdrachtgever wordt gesteld, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de arbeidsduur, arbeidsomstandigheden en de rust- en werktijden voldoen aan de wettelijke vereisten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schades en/of verliezen die door een door haar ter beschikking gestelde arbeidskracht mocht zijn veroorzaakt aan zichzelf, derden of aan opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor allen die onder haar toezicht werken, niet uitgezonderd de eventueel door opdrachtnemer ter beschikking gestelde arbeidskrachten.
 5. De opdrachtgever zal aan de ter beschikking gestelde arbeidskracht vergoeden – en opdrachtnemer vrijwaren tegen – alle schade die de arbeidskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever of opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk zijn (bijvoorbeeld op grond van artikel 7:658, 7:611 of 6:108 BW).

15. Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59900350